Las-oil

Przeznaczenie:

Olej LAS-oil 35 przeznaczony jest do smarowania układów tnących pilarek łańcuchowych wszystkich marek.

Skład:

Bazowy olej roślinny oraz pakiet dodatków uszlachetniających.

Cechy użytkowe:

przyczepność do układu tnącego wyrażona lepkością:

  • lepkość w temperaturze +40°C - 35,90 mm2/s
  • lepkość w temperaturze +100°C - 8,21 mm2/s

Uwaga: O skuteczności pokrywania układu tnącego powłoką oleju decyduje zwłaszcza lepkość w temperaturach pracy, czyli powyżej 90°C. Las-oil 35 ma lepkość w tym zakresie nie niższą, niż najlepsze oleje maszynowe. Dalsze jej podnoszenie jest nieuzasadnione, bo nie można uzyskać tą drogą zmniejszenia zużycia układu tnącego, a cena oleju musiałaby być wyższa.

własności przeciwzużyciowe i przeciwzatarciowe (przeciwdziałające przedwczesnemu zużyciu układu tnącego):

Składniki oleju LAS-oil 35 w warunkach tarcia granicznego tworzą na elementach maszyn szczotkowate powłoki cząstek, zapobiegające przedwczesnemu zużyciu układu tnącego, zwłaszcza podczas ruszania łańcucha i w trudnych warunkach eksploatacyjnych, typu manipulacja drewna po zrywce.

działanie korodujące: Brak działania korodującego na części pilarki (test na miedzi daje wynik negatywny).

własności myjące: dobre. Wiązanie estrowe naturalnego oleju roślinnego sprzyja dobremu wymywaniu żywic i garbników.

własności chłodzące: bardzo dobre

zużycie oleju: Porównywalne z najlepszymi olejami w swojej klasie.

warunki klimatyczne stosowania: Można używać w każdych, dopuszczanych przepisami BHP warunkach pogodowych; temperatura płynięcia: -30°C.

trwałość: minimum 24 miesiące. Przechowywać w temperaturach: -10°C do +25°C, w szczelnie zamkniętych, czystych pojemnikach producenta lub innych - właściwych dla olejów smarowych. Chronić przed kontaktem z wodą i silnymi utleniaczami.

zagrożenia pożarowe: Temperatura zapłonu - 209°C; preparat bezpieczny w normalnych warunkach eksploatacyjnych i magazynowych; nie wymaga specjalnych zabezpieczeń przed eksplozją lub pożarem.

zagrożenia dla środowiska naturalnego: Preparat we właściwym dla siebie zastosowaniu - bezpieczny dla środowiska naturalnego. Biodegradacja: 87% w ciągu trzech tygodni (zgodnie z normą CEC L-33-A-93).

zagrożenia dla zdrowia człowieka: Brak zagrożeń dla zdrowia - przy stosowaniu zgodnie z zaleceniami producenta. Należy zapewnić właściwą wentylację w miejscu pracy. Unikać kontaktu z silnymi utleniaczami. Nie oblewać gorących części maszyn. Stosować zgodnie z przeznaczeniem.

opakowania: 1; 2; 5; 20 litrów, z tworzywa sztucznego; 200 litrów - beczki metalowe; 500 i 1000 litrów - paletopojemniki; luzem. Puste opakowania można traktować jak odpady komunalne.

transport: Nie wymaga specjalnego oznakowania środków transportowych.

dopuszczenia: Preparat Las-oil 35 spełnia wymagania Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dn. 11.01.2001 r. (Dz. U. 11 poz. 84) oraz ustaw i rozporządzeń związanych; przeszedł badania w certyfikowanych jednostkach badawczych i wymaganą procedurę legalizacyjną dzięki czemu spełnia warunki dopuszczenia do sprzedaży i użytkowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Legalizacja produktu jest oparta na wymaganiach, określonych przez przepisy zgodne z prawem Unii Europejskiej. Wymagane badania własności oleju wykonało laboratorium, posiadające certyfikat wymagany w UE (Centralne Laboratorium Naftowe w Warszawie).