Pest-Aut

Płukanie - bezpieczne działanie!

  • dokładnie wymywa opryskiwacz
  • zmniejsza ryzyko skażenia środowiska cieczą pozostałą po wypłukaniu
  • neutralizuje pozostałości środków ochrony roślin
  • pozwala bezpiecznie wykonać następny zabieg

Środek do mycia i neutralizacji pozostałości pestycydów w opryskiwaczach oraz środek odkażający.

Sporządzenie cieczy użytkowej i sposób mycia aparatury:

Stosować 0,5 l środka Pest-Aut na każde 100 l wody użytej do płukania. Włączyć mieszadło na ok. 10 min, a następnie wypryskać ciecz na nieużytki. Resztki cieczy myjącej usunąć z opryskiwacza przez otwarcie zaworu spustowego, po czym operację tę powtórzyć przy użyciu czystej wody.

Magazynowanie:

Pest-Aut należy przechowywać w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, z dala od produktów spożywczych i pasz, w miejscach niedostępnych dla dzieci i osób niepowołanych. Pomieszczenie powinno być zabezpieczone przed działaniem promieni słonecznych, a temperatura nie powinna przekraczać 25°C.

Termin przydatności:

6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Środki ostrożności i pierwsza pomoc:

Przy wszelkich operacjach ze środkiem Pest-Aut stosować okulary ochronne i rękawice gumowe. Miejsca oblane stężonym środkiem Pest-Aut należy niezwłocznie przemyć bieżącą wodą. W przypadku polania oczu przemyć je obficie wodą i zapewnić poszkodowanemu pomoc lekarską.

Atest PZH/HT-0153/95